#هوش_کلامی

نسبت ........ به مزرعه مثل کدخدا است به ....... .

1)گندم-روز                  2)دهقان-شهر                       3)شخم-غذا                           4)دهقان-ده

کانال ما

پاسخ در ادامه ی مطلب

4)دهقان - ده