1.کشاورزی به مزرعه مثل دامپروری است به ........

2.اگر قانونی به قانون اول تغییر یابد، قانون اول ......... شده است.

سوالات بیشتر در کانال ما

پاسخ در ادامه ی مطلب

1. دامداری

2. منسوخ