دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

مسئله ی ریاضی

اگر A  قرینه B  ومعکوسC باشد حاصل AB 3C2+A2 چند است                                                                                                                                                                

۱۲ فروردين ۹۵ ، ۲۳:۵۲ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

معادله زیر را حل کنید:

(x-2)10 + (3x-2y)12=0

۱۲ فروردين ۹۵ ، ۲۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi

مسئله ی ریاضی

باقی مانده تقسیم اعداد a و b بر 5 به ترتیب 1 و 2 می باشد . باقی مانده تقسیم a+b  و a*b  را بر 5 بدست اورید. 

۱۲ فروردين ۹۵ ، ۲۳:۴۳ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi

اطلاعات عمومی

سوال: کمترین تعداد زنده از جانوران از کدام گونه جانوری است؟

          الف: دلفین رود یانگ تسه                  ب: شیر اسیایی                    ج: ببر سیبری                د: گوریل کوهستان

۱۱ فروردين ۹۵ ، ۲۳:۳۳ ۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش

۱۱ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۵۸ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
soroush fathi

هوش

چند تکه چوب میبینید؟۱۱ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۵۶ ۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
soroush fathi
iq world
دنیای هوش

visit us in...

contact me

charge your mind