دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

کسب درآمد کسب درآمد
نویسندگان

۱۳ مطلب با موضوع «سرعت در محاسبه» ثبت شده است

چند حیوان میبینی ؟(فقط در 40 ثانیه)

اگر 15 تا پیدا کردی : هوش متوسط به پایین

اگر 19 تا پیدا کردی : هوش متوسط

اگر 22 تا پیدا کردی :هوش متوسط به بالا

اگر25 تا پیدا کردی : با هوش

 • soroush fathi

چند صورت در این شکل می بینید ؟


اگر 9 تا پیدا کردی : خیلی باهوش

اگر 8 تا پیدا کردی : باهوش

اگر 7 تا پیدا کردی : متوسط

اگر 6 تا یا کمتر پیدا کردی: ضعیف 

 • soroush fathi

 • soroush fathi

مدت زمان پاسخ گویی 30 دقیقه

 • soroush fathi

مدت زمان پاسخ گویی 19 ثانیه

 • soroush fathi

چند سوم عدد 750 برابر با 1750 میشود ؟

 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 • soroush fathi

 • soroush fathi