در حاصل ضرب 3*5*7*11 به کدام یک واحد اضافه کنیم تا کمترین تغییر حاصل شود؟

 

1)11                       2)7                            3)5                               4)3

در کانال ما عضو شوید

پاسخ در ادامه ی مطلب

پاسخ گزینه ی 1 میباشد