دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

کسب درآمد کسب درآمد
نویسندگان

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تست ریاضی» ثبت شده است

 • soroush fathi

 • soroush fathi
اگر روز سوم هفته ، سوم ماه باشد ، نوزدهم همان ماه چه روزی است ؟
 1. دو شنبه
 2. سه شنبه
 3. چهار شنبه
 4. پنج شنبه 
 • soroush fathi
اگر به x ده درصد اضافه شود به xچند درصد اضافه می شود ؟

 1. 11
 2. 21
 3. 19
 4. 20
 • soroush fathi

چند سوم عدد 750 برابر با 1750 میشود ؟

 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 • soroush fathi