دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

دنیای هوش

هوشٍــــــــت رو ببـــر بـــالـــــا

کسب درآمد کسب درآمد
نویسندگان

۳ مطلب با موضوع «هوش کلامی» ثبت شده است

اندک به هیچ مانند بسیار است به ...

 1. فراوان
 2. بیشترین
 3. چندین
 4. همه
 • soroush fathi

کدام گزینه متفاوت است؟

 1. وزن
 2. لیتر
 3. ساعت 
 4. متر
 • soroush fathi
سرما به یخ مثل گرما است به ...

 1. اتش
 2. حرارت
 3. سوختن
 4. شعله
 • soroush fathi