3 عدد فرد متوالی را دو به دو با هم جمع می کنیم و حاصل به ترتیب 8 و 10 و 12 میشود.

عدد وسط کدام است ؟

1)3                            2)5                                 3)7                               4)9

پاسخ در ادامه ی مطلب

پاسخ گزینه 2 میشود