اگر امروز جمعه هفت تیر باشد، اول مهر چه روزی است ؟

1)شنبه                        2)یکشنبه                          3)دوشنبه                              4)سه شنبه

کانال ما

پاسخ در ادامه ی مطلب

پاسخ گزینه ی 3 میباشد