به کالایی را دو مرتبه تخفیف 20% شامل شده است. این کالا چند درصد ارزان شده ؟

1)44                            2)36                           3)40                                     4)20

کانال ما

پاسخ در ادامه ی مطلب

پاسخ گزینه ی 2 میشود