سر خود را جلو و عقب ببرید و روی عکس تمرکز کنید . قلب میتپد یا نه ؟