چه عددی در جای خالی قرار میگیرد؟

سوالات بیشتر در کانال ما

 mathsciencesf@ : 🆔

هوش