این pdf چگونگی انتقال اشکال هندسی را به ورد آموزش میدهد.

برای آزمون های ریاضی و هندسه

قابل استفاده دانش آموزان و معلم ها

دانلود