این نرم افزار رسمی و ساخت تهران

شما پس از دانلود این نرم افزار  آن روی کامپیوتر اجرا کنید.

به سوالات پاسخ دهید و اطلاعات خود را در صفحه ی اول وارد کنید(سن . نام ...)

پس از آن نمره خود را با نمودار دریافت میکنید.

حتما دانلود کنید

دانلود نرم افزار